KFC
KFC

Jabriya outlet 2

Bab Al Fahs

anjappar near 24th Main Road, 5th Phase, JP Nagar, Bengaluru, Karnataka, India

Restaurants